TÜM YAZILARI

Hareket Gazetesi

Dolu dizgin ufka doğru
Meslek odalarını da kazanmalıyız
Her çocuğunuz için bir ağaç dikin
Yol olursa kötü olur
İlkeli ilişkiler ikili ilişkiler
Her 3 mayıs'ta daha ileri
Ahtopotun en güçlü kolu
12'ye çeyrek mi var ?
Birer birer vurulsak da
Tam demokrat,  toplumcu, hukuk devleti
Sevr'in altyapısı hazırlanıyor !
Ormanlarımız yanmasın
Türk Boğazları yeni tüzük tasarısı
Liberalizm - Toplumculuk - MHP (1)
Liberalizm - Toplumculuk - MHP (2)
Biz bir halk hareketiyiz
Teşkilatların yapılanması hakkında

Seçim kapıda

Aday tespitleri
Nicelik değil nitelik
Kim ayrıldı ise o birleşsin
Son 20 yılın vurgun tefrikası (1)
Son 20 yılın vurgun tefrikası (2)
Son 20 yılın vurgun tefrikası (3)
30 eylül mali miladı
Faziletin iki yüzü
Ortalık toz duman
Büyük devlet olmak için
İyi ki MGK var
Aliyev ve Bakü-Ceyhan
Şayet...
Ekmek bıçağı ve başörtüsü
Aday olunuz
Böyle zamanlarda
Kirli ellerle olmaz
Şarkılarda ki erozyon
Selam olsun !
Katil'i unutmayın !
Bu kadar basit !
Demokrasi ve merkez yoklaması
Şimdi daha çok okumalıyız
Eyalet modeli mi, Türk Birliği mi
Barış için yürümek
Siyasetten...

Mutluluklara düşen gölgeler

HAREKET GAZETESİ YAZILARI

 
ADAY OLUNUZ


13 / 11 / 1998

Her ne kadar seçimin takvimi­ne ilişkin spekülasyonlar sü­rüyor olsa da TBMM tarafın­dan kararlaştırılan 18 Nisan tarihi bu tartışmalardan yorulan halk için "en uygun" tarih olarak kabul görmeye başladı.

Bunda en çok belirsizlikten kurtulma ihtiyacı etken oldu.

Kamuoyu da bu cihette gelişince artık bu tarihi baz alarak hesaplar yapmak yanlış olmayacaktır.

MHP seçimlerin olabilecek en erken tarihte olmasını tercih ederdi, bütün yetkililerin ifadeleri bu istika­mette idi ama sürüp giden tartışma­ların yarattığı sıkıntılardan ülkenin zarar görmemesi için 18 nisan tarihi­ni uygun bir tarih olarak benimsemiş ve bu her ilde ardarda yapılan mi­tinglerde Genel Başkan tarafından kamuoyuna duyurulmuştur,

Tam iki ay önce 9. ayın 9. gü­nünde saat 9'da seçim çalışmaları için bütün Türkiye'de start alan MHP teşkilatları bu süreç içinde bir dizi projeli, organize faaliyetler gerçekleştirmiştir.

Bu "Hareketlenmenin giderek bütün Türkiye sathında ivme kazan­dığı da bir vakıadır. İstanbul teşkilat lan da bu "Hareketlenme"den payı­na düşeni almaktadır.

İstanbul yan yana sıkıştırılmış 32 tane vilayet gibi, Türkiye'nin beşte biri.

İstanbul hedefin kalbi.

Hâlâ adalet içinde olabilen kişiler veya kurullar varsa artık olmasınlar, olamasınlar istiyoruz.

MHP bu defa hiç olmadığı kadar iddialı ve bütün anketler de İstanbul'daki bu alışılmamış oy potansiyelini doğruluyor.

Verilerin bizde oluşturduğu kanaat, bu defa bazı belediyeleri kaza nacağımız, bütün ilçelerde belediye meclislerine çok sayıda, hırsızlıkları engellemeye yetecek sayıda, meclis üyesi seçtirebileceğimiz ve her üç bölgede ortalama beşer milletvekilliğini kazanacağımız cihetinde

Gözlediğimiz kadarıyla bu du­rum teşkilatımızda genel kanaat ha­linde.

Fakat adaylık müracaatları bu tablonun gerektirdiği ilgi yoğunlu­ğunda değil.

Bu ilgi yetersizliğinin sebebi seçilememek kaygısı olmamalı. Ki ay­rıca seçilemeyecek olmak da aday olmak sorumluluğundan kurtarmaz kimseyi.

Biz bu tavrın davet ve teveccüh bekleyen nezaketten kaynaklandığı­nı düşünüyoruz.

Bu sebebi manalı ve saygıdeğer bulmakla birlikte, hareketin menfaat­leri için her biri birer teşkilat gibi ça­lışmak eğiliminde olan aday adayla­rının da çok, daha çok olmasını ter­cih ve temenni ediyoruz. Bunun ila­ve bir dinamizm ve oto kontrol getire­ceğine inanıyoruz.

MHP İstanbul İl Başkanlığı öncelikli olarak mahalle temsilcilikleri ve akabinde sandık müşahitlerinin eksiksiz ve eğitimli olarak hazır tutulmasını hedeflemiş, bunun gere­ği olarak her akşam bir ilçe teşkila­tında İl Başkanı'nın ve İl Yönetim Kurulu'nun ağırlıklı katılımıyla istişa­re ve denetim mahiyetli toplantılar tertip etmektedir.

MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın bir diğer önemli projesi hayli mesafe kat etmiş olan “İI komiteleri”dir. Bütün illerin İstanbul'da yaşayan ve MHP ile gönül bağı bulunan öncü kişilikli temsilcilerinin, kenefi vilayet­lerine ait dernekleşmiş yada dağınık hemşehri seçmen potansiyelini MHP ye yakınlaştırmalarını amaç edinen bu projenin çok verimli neti­celer temin edeceği kanâatindeyiz.

İl Yönetim Kurulu son olarak aday adaylarının çoğalması için ko­nuyla ilgili yasa ve tüzük hükümle­rinden özetlenerek gerekli prosedü­rü açıklayan bir metni, seçim takvi­minin son müracaat gününe kadar panolarında askıda tutmalarını em­reden bir üst yazı ekinde ilçelere tebliğ etmeyi karar almış ve uygula­mıştır.

Biz de, kamu görevlisi olmak se­bebiyle veya bir başka sebeple, bu­nu öğrenmesi gecikebilecek kişileri de bir an önce haberdar edebilmek arzusuyla bu metnin "müracaat bilgileri” başlıklı bölümünü burada yazma­yı uygun gördük.

Bu açıklamalar şöyle;

“Müracaat Bilgileri:

Müracaat formları ilgili ilçe baş kanlıklarından veya il başkanlığından alınabilir.

Doldurulan formlar ilgili ilçe baş kanlığına veya il başkanlığına teslim edilebilir.

Aday adaylarının içinden adayı belirleme yetkisi il yönetim kuruluna aittir.

İl yönetim kurulu konuyla ilgili il­çe yönetim kurulunun mütalaasını alır. (Tüzük Madde-86)

İlçe yönetim kurulları kendilerine başvuran bütün aday adaylarını ve yönetim kurulu kararı ile belirleye­cekleri kendi tercihlerini il yönetim kuruluna bildireceklerdir.

Her adaylık için aday sayısı ka­dar yedek adayları ve adaylıkların sıralamasını il yönetim kurulu belir­ler.

Adaylığı kesinleşen parti yöneticilerinin istifa edip etmeyeceği ve is­tifanın takvimi ilk MYK toplantısında karar alınacak ve teşkilatlara tebliğ edilecektir.

(Not: Adaylıklar için ilçelerde 6 ay ikamet şartı veya mevcut halde ikamet ediyor olmak mecburiyeti yoktur.)"

Kişiler ve gerekse kurullar olarak , haklarımızı ve sorumlulukları­mızı bilelim, hatırlayalım, bilmeyenleri bilgilendirelim.

Amaç MHP' nin başarısıdır!

Bu sebeple, niyet ve kabiliyet açısından yeterlikti insanları görev noktalarına taşıyalım.

Onların da bu sorumlulukların bilincinde olması, hizmet noktalarına talip olmaları gerekmektedir . Liyakati insanların nezaket ge­rekçesiyle geri durması MHP ye fayda getirmez.

Bir şey daha...

Bu sözümüz seçilemeyecek sı­ralarda aday olmaktan imtina eden­lere olacak;

Bu gün öncelikli sıralarda aday olmağa hak sahibi olanların arkasın­da durmayı hazmedemezseniz, ka­bullenemezsiniz, yarın sizin de arkanızda kimse durmak istemeyecektir.

Bir başka deyişle, sıra hiçbir za­man size gelmeyebilir.

Bir ülkücü için milletvekili, bele­diye başkanı veya meclis üyesi ol­mak sadece görev yapmak içindir. Kişisel bir kazanç söz konusu olabilmez. Bu konuda yanılanlar da var ise yanıldıklarını anlayacaktır.

Evet... Şimdi ülkücüler için yeni bir görev zamanıdır, yeni görevlerin başvuru zamanıdır. Kendimizi bu yükü taşımaya hazır görüyorsak gö­reve talip olmalıyız, kimi bu görevle­re en uygun görüyorsak onları da teşvik etmeliyiz. En iyilerimizin aday olmasını temin etmeli ve en iyilerimi­zi seçmeliyiz.

Türk Milleti hak ve menfaatlerini koruyacak, ülkeyi adaletle yönete­cek olan ülkücü kadroları bekliyor.

Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin!
 

A S A M  B Ü L T EN

U F U K  Ö T E S İ