ALY BAYKAN
'Biyografi'

 

TÜM YAZILARI
Son Yazylar (2005)

“Güya Kongre” süreci

3 Kasym Sonrasy

3 Kasym Öncesi
Ülkücüye Mektuplar
Ynt. Yazy?malaryndan
Hareket Gazetesi
Kurultay Gazetesi
?ehit Analary bildirileri
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Ali BAYKAN kimdir ?


1955 - Hopa do?umlu olan Ali Baykan ‘Ülkücü Hareket’le 1970 yylynda lise son synyfy okudu?u Tokat’ta, bir synyf arkada?ynyn önerdi?i “Dokuz I?yk”,  “Türkiyenin Meseleleri” ve “Milliyetçi Toplumcu Düzen”i okuyarak tany?ty?yny biraz ö?ünçle söylemekte.

Akabinde döndü?ü do?umyerinde birkaç arkada?yyla Hopa Ülkü
Ocaklary’ny ve MHP Ylçe Te?kilaty’ny  kuran Ali Baykan, kendisini Elçibey’den duydu?u bir tanymla, “ideal askeri” olarak tanymlamakta.

“5 ayry üniversitede sadece 1. synyf talebesi” olarak ba?layan ve biten üniversite hayatyndan Ülkücü Hareket’teki kariyerinin göstergesi olarak söz etmekte; “o yyllarda be?imiz kapy beklerdik, yirmibe?imiz okul okurdu, okuyanlarymyz bir gün bakan, müste?ar oldu biz de ekti?imizi biçmi? olduk” demekte.

70’li yyllaryn ilk yarysynda Ülkücü Hareket’in efsane  gazetesi  “Genç Arkada?” ta yazmaya ba?layan Ali Baykan 1976 ve 77 yyllarynda ba?kany oldu?u Artvin (talebe yurdu) Talebe Cemiyeti’nin yyllyk yayyn organy “Çoruh” dergisine -tamamen ideolojik içerikli- unutulmaz iki sayy kazandyrmy?, kurulu?undan ‘6 Kasym MHP Kongresi’ne kadar “Büyük Kurultay” gazetesinde 1,5 yyl  “Üçüncü Yol” kö?e adyyla yazmy?, 90’ly yyllaryn ba?ynda Eminönü MÇP ve devamynda Eminönü MHP’de 4 yyl yöneticilik yapmy?, 94 belediye seçimlerinde Eminönü MHP’nin, o günden bu güne kadar Ystanbul’da bir daha ula?ylamamy? olan  %12 oranynda oy almasyny sa?layan çaly?malaryn organizasyonunu yapmy?, Orhan Çetinkol’un Ystanbul MHP yönetiminde Propaganda Komisyon Ba?kanly?y, Mehmet Gül ve devamyndaki Mehmet Yeti? yönetimlerinde de Basyn ve Propagandadan sorumlu Yl Ba?kan Yardymcyly?y görevlerini ifa etmi?, Yl Ba?kan Yardymcysy oldu?u dönemde, 4 sayy, aylyk “Ystanbul MHP bülteni”ni çykarmy?, 18 nisan seçimlerinden önce MHP Ystanbul Yl Ba?kanly?y tarafyndan 14 ay boyunca çykarylan haftalyk “Hareket” gazetesinde de “Üçüncü Yol”u yazma?a devam etmi?, zaman zaman camianyn çe?itli yayyn organlarynda ve internet ortamynda çe?itli yorumlar-makaleler yazarak “yazmak”la ili?kisini sürdürmü?tür.

O?luna Alperen, kyzyna Almyla adlaryny vererek ideallerini gelecek nesillere aktardy?yny dü?ünmektedir.


 

A S A M  B Ü L T E N

U F U K  Ö T E S Y
 
Prof. Dr. Ümit ÖZDA?